W związku z zaistniałą specyficzną sytuacją edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych, Minister Edukacji Narodowej zadecydował, że w  tym  roku szkolnym egzaminy ósmoklasisty będą przeprowadzone wyjątkowo, na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania (zawężony zakresu wymagań podstawy programowej) mają określać  treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.

Obecnie trwają krajowe konsultacje, w sprawie opracowanej już przez zespół ekspertów, propozycji wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 

w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

 

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia, a dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych.

W związku ze zmianą arkuszy, Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i udostępni szkołom próbne egzaminy, które będą przeprowadzone, również w naszej szkole,  w marcu 2021 roku.

Wymagania przedstawimy uczniom i rodzicom w momencie ukazania się stosownych przepisów.

W naszej szkole przygotowania do egzaminów są realizowane systematycznie i ze spokojem przygotowujemy się do egzaminów. Zachęcamy uczniów do aktywności podczas zajęć zdalnych,  korzystania z konsultacji online i stacjonarnych.