Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zadania Samorządu Uczniowskiego:
Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły.
Zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły.
Prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
Monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia.
Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.
Pomoc uczniom w nauce.

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:
Przewodnicząca:
Aleksandra Lubańska
 Aleksandra Lubańska
Wiceprzewodnicząca:
Aleksandra Berkowska VA
Aleksandra Berkowska
Sekretarz:
Oliwia Szymańska VIC
Oliwia Szymańska
Skarbnik:
Anna Lutak IVE
Anna Lutak
Sekcja medialna:

Jakub Dębski IVF
Franciszek Paczkowski VID
Zofia Sasin VID
Jagna Wydrych VID
Barbara Borkowska VID
Wikotria Zdral VID

 

Sekcja Dekoracyjna:

Justyna Markowska VA
Patrycja Olszańska VIC
Zuzanna Paziewska VIC
Joanna Michlewicz VIC
Weronika Tomaszewska VIC
Alicja Woźniak VIB

Opiekunowie samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:
Nina Gruber – nauczyciel języka polskiego
Nina Gruber (2)
Ewa Gruber – nauczyciel języka polskiego
 Ewa Gruber

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Wo