Regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

podczas pandemii wirusa SARS-CoV2(COVID-19)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;

- Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły w trakcie prowadzonych zajęć rewalidacyjnych.
 2. Od 18 maja 2020 r. umożliwiamy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestnictwo na terenie szkoły w zajęciach rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
 3. Zajęcia są dobrowolne i odbywają się za zgodą rodziców. Przed każdymi zajęciami rewalidacyjnymi rodzic/opiekun prawny wypełnia Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia korzystającego z zajęć rewalidacyjnych na terenie placówki podczas epidemii covid-19.
 4. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Sposób organizowania zajęć rewalidacyjnych

 1. Zajęcia odbywają się według planu ustalonego między nauczycielem i rodzicem / opiekunem.
 2. Na teren szkoły w celu odbycia zajęć wchodzi tylko uczeń.
 3. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz uczniów w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 4. Podczas zajęć jest zakaz korzystania z telefonów.
 5. Minimalna przestrzeń dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczeń i nauczycieli).
 6. Należy zachować 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć.
 7. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
 8. Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są wyłącznie dla uczniów.
 9. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela korzystającego z sali, co najmniej raz na godzinę.
 10. Konieczne jest regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, , pomocy do zajęć, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez następnego uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 1. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych, oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 2. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów do pisania ( długopis, ołówek, gumka itp.).

 

§ 3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

 1. Zabrania się uczniom przemieszczania się  na terenie szkoły poza salami wyznaczonymi na zajęcia.
 2. Przy wejściu do budynku pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 3. Z zajęć rewalidacyjnych nie może korzystać uczeń, którego rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała, przy wejściu oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas przebywania ucznia na terenie szkoły. Zgoda na pomiar musi być wypełniona i podpisana przez rodzica i przyniesiona przez dziecko do szkoły. Bez pisemnej zgody uczeń nie będzie wpuszczony do szkoły.
 4. Placówka będzie prowadzić rejestr pomiaru temperatury uczniów i pracowników. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem.
 5. Na terenie placówki nie mogą przebywać uczniowie z jakimikolwiek objawami chorobowymi, nawet w przypadku posiadania zaświadczenia od lekarza o alergii.
 6. Uczniowie, którzy w ciągu ostatniego miesiąca mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także zamieszkują z osobami, które przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji  – nie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły.
 7. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, pracownik informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru ucznia od rodzica/opiekuna

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 3. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19 w czasie zajęć rewalidacyjnych nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty uczniów i pracowników szkoły.
 4. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 7. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u pracownika przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów
 9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik podejrzany o zakażenie, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 12. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki.
 13. W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem u pracownika lub wychowanka szkoły, zawiesza się zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA