Informacje na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV – VIII, wspomagających uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie z obecnych klas III – VII,

informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klas IV–VIII. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – w zależności od zgłoszonych przez rodziców
i uczniów potrzeb w zakresie wyboru przedmiotu zajęć.

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami – w grupie do 10 osób. Będą odbywały się po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok 2021/2022.

Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te będą organizowane w następujący sposób:

1) w przypadku klasy IV w grupie międzyoddziałowej (uczniowie z różnych klas, ale z jednego poziomu edukacyjnego), liczącej co najmniej 10 uczniów;

2) w przypadku klas V–VIII w:

  1. a) grupie międzyoddziałowej liczącej co najmniej 10 uczniów lub
  2. b) grupie między klasowej, obejmującej uczniów klas V i VI, liczącej co najmniej 10 uczniów lub
  3. c) grupie między klasowej, obejmującej uczniów klas VII i VIII, liczącej co najmniej 10 uczniów

Godzina zajęć wspomagających będzie trwać 45 minut.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia
w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 20 czerwca 2021 roku. Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy.

Druk deklaracji przekaże chętnym uczniom wychowawca lub można go pobrać TUTAJ.

Termin wynika z konieczności zgłoszenia szkoły do udziału w wyżej omówionym projekcie do Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie
z odpowiednim rozporządzeniem. Jest to wymóg uzyskania środków na realizację zajęć w tak szerokim zakresie.