Rekrutacja Oddział Przedszkolny 2016/2017:

 1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są dzieci urodzone w 2010 roku.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w Uchwale Rady Miejskiej, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 3. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty)
 7. Rekrutacja uzupełniające do oddziału przedszkolnego jest uruchamiana w momencie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Wzór wniosku do oddziału przedszkolnego:

Wo

 

Rekrutacja Klasa Pierwsza 2016/2017:

 1. Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) – objęte obowiązkiem szkolnym i dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).
 2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia złożonego w terminie 1 – 31 marca 2016 r.
 3. Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana w momencie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Wzór zgłoszenia do klasy pierwszej:

Wo

 

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość, tj. 20 punktów każde
  z nich.

W  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do oddziału przedszkolnego  zorganizowanego w szkole brane są pod uwagę następujące kryteria.

Lp. Kryterium Liczba punktów  Dokumenty niezbędne dopotwierdzenia kryteriów
1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowaniaprzedszkolnego 30 Wniosek o przyjęcie dziecka doprzedszkola
2. Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują/studiują w systemie stacjonarnym 15 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania sięz ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów
3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanieprzedszkolne w danym przedszkolu
4. Dziecko, którego rodzice mieszkają na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym jako mieszkańcy Gminy 10 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Gminy Ożarów Mazowiecki jako mieszkaniec gminy (od każdego z rodziców)
5. Trudna sytuacja losowa rodziny (uzależnienie, nieuleczalna choroba, niebieska karta) 6 Dokument potwierdzający trudną sytuację rodziny: zaświadczenie lekarskie, kserokopia „niebieskiej karty”, itp.
6. Dochód na członka rodziny: (liczony w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – Dz.U. z 2013r., poz.1456 ze zm.)

– mniejszy lub równy 50% kwoty

– przekraczający 50% a mniejszy lub równy 100%

– przekraczający 100% a mniejszy lub równy 150%

– przekraczający 150% a mniejszy lub równy 200%

– przekraczający 200%

 

 

 

 

4

3

2

1

0

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą do wyliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego:

Lp Rodzaj czynności Termin
1. Pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami 1 – 31 marca
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałuprzedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 1 – 6 kwietnia
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  22 kwietnia
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnegooświadczenia 25 – 28 kwietnia
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia
6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego: 

Lp Rodzaj czynności Termin
1. Pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami 9 – 16 maja
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałuprzedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 17 – 20 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  27 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnegooświadczenia 30 maja – 2 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 czerwca
6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Kryteria organu prowadzącego i szkoły Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzeniakryteriów
Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. 32 Oświadczenia rodzica/prawnegoopiekuna kandydata
Kandydat realizował edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w szkole, do której składany jest wniosek 16 Oświadczenia rodzica/prawnegoopiekuna kandydata
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 8 Oświadczenia rodzica/prawnegoopiekuna kandydata
Kandydat, którego rodzice mieszkają          na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki            i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym jako mieszkańcy Gminy 10 Oświadczenie o rozliczaniu podatkudochodowego od osób fizycznych wUrzędzie Skarbowymodpowiednim dla Gminy OżarówMazowiecki jako mieszkaniec gminy(od każdego z rodziców)
Wielodzietność rodziny kandydata 3 Oświadczenia rodzica/prawnegoopiekuna o wielodzietności rodzinykandydata
Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 3 Kopia orzeczenia o potrzebiekształcenia specjalnego
Samotne wychowywanie kandydata 3 Kopia prawomocnego wyroku sadurodzinnego orzekającego rozwód lubseparację lub kopia aktu zgonu orazoświadczenie o samotnymwychowywaniu dziecka orazniewychowywaniu żadnego dzieckawspólnie z jego rodzicem
Kandydat objęty pieczą zastępczą 2 Kopia dokumentu poświadczającegoobjęcie dziecka pieczą zastępczązgodnie z ustawą
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki 2 Oświadczenie rodzica/prawnegoopiekuna o miejscu zamieszkania

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I: 

Lp Rodzaj czynności Termin
1. Pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami 1 – 15 kwietnia
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przezprzewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 18 – 19 kwietnia
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  4 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnegooświadczenia 5 – 10 maja
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 maja
6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym do klasy I:

Lp Rodzaj czynności Termin
1. Pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami 18 – 23 maja
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawoweji dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przezprzewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 24 – 25 maja
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  8 czerwca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnegooświadczenia 9 – 14 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 czerwca
6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej