Zawody, konkursy i olimpiady, które mogą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Warszawie, działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) podało do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

- zawody zgłoszone w roku 2019/2020 (zał. nr 1),

zawody zgłoszone w roku szkolnym 2018/2019 (zał. nr 2),

wykaz zawodów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych  (zał.  nr 3),

lista olimpiad przedmiotowych wraz z informacją MEN ( zał. nr 4).

Za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Należy podkreślić, że otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Dyrektorzy szkół mogą wpisać na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej miejsca zwycięskie w zawodach:

– z załącznika nr 1 z całego II etapu edukacyjnego,

– z załącznika nr 2, osiągnięte wyłącznie w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.